แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - morijung_llsa

หน้า: [1] 2
1
*** ขอประกาศเรื่องการมอบพระบรมสารีริกธาตุครั้งสุดท้าย ***

อาตมภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา
จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อทำการมอบพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งสุดท้าย
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ เนื่องจากออกพรรษาแล้ว อาตมภาพจะต้อง
เดินทางไปจำวัดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ภาคอีสานตอนบน ซึ่งจะไม่มีโอกาสได้มอบ
พระบรมสารีริกธาตุอีกแล้ว อีกทั้งจำนวนองค์พระบรมสารีริกธาตุเหลือจำนวนน้อยองค์
จึงทำให้การมอบพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว

ในการมอบพระบรมสารีริกธาตุในครั้งสุดท้ายนี้ ท่านพระอาจารย์ขุนทอง สุวฑฺฒโน
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ท่านจะเดินทางมาพร้อมกับอาตมภาพด้วย เพื่อมอบสิ่งที่ระลึก
ให้แก่คุณโยมทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพก็ไม่ทราบเช่นกันว่า สิ่งของที่ระลึกนั้นคืออะไร
และท่านพระอาจารย์ขุนทอง ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุ
และเพชรพญานาคหลายๆ ประการ เช่น มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเพิ่มจำนวนองค์
ปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น

และหากคุณโยมท่านใดประสงค์ที่จะขอรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปสักการะบูชา
ก็สามารถโทรศัพท์มาแจ้งกับอาตมภาพได้ที่เบอร์โทร 082-4448270 ก่อนวันเสาร์
(๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕) เพื่อที่อาตมภาพจะได้จัดเตรียมพระบรมสารีริกธาตุได้ทันเวลา

2
อาตมภาพจะเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมอบพระบรมสารีริกธาตุอีกครั้งหนึ่ง
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ คุณโยมท่านใดหากประสงค์
จะรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปสักการะบูชา ก็สามารถโทรศัพท์
มาแจ้งกับอาตมภาพได้ที่เบอร์โทร 082-4448270 ก่อนวันเสาร์
เพื่อที่อาตมภาพจะได้จัดเตรียมพระบรมสารีริกธาตุได้ทันเวลา...

3
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ อาตมภาพจะเดินทางไปมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับคุณโยมที่ได้นัดหมายกับอาตมภาพไว้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒) กรุงเทพฯ และหากคุณโยมท่านใดประสงค์จะขอรับและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชา ก็สามารถโทรมาแจ้งความประสงค์กับอาตมภาพได้ ภายในเวลาก่อน ๖ โมงเย็น ของวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ เพื่อที่อาตมภาพจะได้จัดเตรียมพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างไม่รีบร้อน แล้วอาตมภาพก็จะนำไปมอบให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4
สืบเนื่องจากครั้งก่อน ที่อาตมภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (เอมแย้ม) จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๗-๘ วรรณะสัณฐาน ให้คุณโยมทั้งหลายได้ไปสักการะบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล ซึ่งก็ได้มอบให้คุณโยมหลายท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนจำนวนองค์พระบรมสารีริกธาตุเหลือน้อย ไม่พอจะมอบแบ่งได้ีอีก

และในครั้งนี้ อาตมภาพได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากคุณโยมอุปัฏฐากท่านเดิม ซึ่งได้นำมามอบถวายให้อาตมภาพในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เพื่อที่จะให้อาตมภาพได้มอบแบ่งให้คุณโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำไปสักการะบูชา ซึ่งในครั้งนี้อาตมภาพได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุมาทั้งสิ้น ๙ วรรณะสัณฐาน ดังภาพที่ได้นำมาประกอบนี้

หากคุณโยมท่านใด มีความประสงค์จะขอรับและนำพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชา หรือมอบให้ท่านอื่นๆ หรือมอบถวายแด่วัดและสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็สามารถโทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์กับอาตมภาพได้ อาตมภาพนี้ก็ยินดีที่จะมอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการส่งทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการไม่สมพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้า และไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง อาตมภาพจะมอบให้โดย "มือต่อมือ" เท่านั้น

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-4448270
5
สุดท้ายนี้...อาตมภาพขอปิดการมอบพระบรมสารีริกธาตุ
เนื่องจากจำนวนองค์พระบรมฯ เหลืออยู่เพียงจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการมอบในครั้งต่อไปได้อีก

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการในบุญที่คุณโยมทั้งหลาย
ได้เดินทางมารับมอบพระบรมสารีริกธาตุ ทั้ง ๓ ครั้ง/รอบ
ที่สถานีขนส่งหมอชิต ๒ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ
ความสวัสดี ความเป็นสิริมงคล ฯลฯ ทั้งตนเอง และผู้อื่น

... สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ...

6
ขอเชิญคุณโยมทุกท่านได้ร่วม "อนุโมทนา สาธุการ"
ในบุญกุศลที่ "คุณโยมยงยุทธ" จากจังหวัดอุดรธานี
ได้กระทำ คือ ถวายอุปกรณ์สำหรับการเรียนการศึกษา
แด่สามเณรวัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา ดังในภาพ

... สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ...


7
ทางวัดสุทธจินดาของอาตมภาพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ในวันจันทร์ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้

อาตมภาพจึงขอประกาศบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เพื่อเชิญร่วมบุญในการทอดผ้าป่า
สามัคคีในครั้งนี้ หากคุณโยมประสงค์จะร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ก็สามารถ
โทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลา หรือจะร่วมบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ก็ได้เน้อ แล้วคุณโยมก็แจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนเงิน แล้วอาตมภาพจะชื่อ -นามสกุล และ
เงินทำบุญนั้นไปมอบให้กับท่านพระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการศึกษาโคราช ผช.เจ้าอาวาส
เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าสามัคคีในวันงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดา ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-4448270

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชี : พระกตตน์ กิตฺติญาโณ
เลขที่บัญชี : 694-0-16050-7

8
*** ประกาศ ***
อาตมภาพจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน นี้
เพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุไปมอบให้กับคุณโยมที่ได้นัดหมายอาตมภาพไว้
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒) ซึ่งครั้งนี้อาตมภาพจะเดินทางไปมอบ

เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเน้อ เพราะจำนวนองค์พระบรมสารีริกธาตุใกล้หมดแล้ว
หากวันหน้า..อาตมภาพได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ หรือเสด็จมาเองก็ดี
อาตมภาพจะนำมามอบให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง


หากคุณโยมท่านใดประสงค์จะขอรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปสักการะบูชา
ก็โทรศัพท์มาแจ้งกับอาตมภาพได้นะ แจ้งล่วงหน้าอย่างช้าก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.
ของวันเสาร์ที่ ๒๙ เพื่อที่อาตมาจะได้จัดเตรียมพระบรมสารีริกธาตุไว้ล่วงหน้า

และก็ให้คุณโยมเดินทางมารับได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒) ชั้นล่าง
ส่วนเวลาที่อาตมาจะเดินทางไปถึงหมอชิต ๒ นั้น อาตมภาพจะโทรแจ้งคุณโยม
ได้ทราบอีกทีนึง และคุณโยมสามารถโทรติดต่ออาตมภาพได้ที่ 082-4448270

9
*** หมายเหตุ***

อุปกรณ์การเรียนการศึกษาบางรายการ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษ A4
เป็นต้น มีคุณโยมหลายท่านได้จัดซื้อ และนำมามอบถวายให้อาตมาด้วยตนเอง เพื่อนำไป
รวมกับในส่วนที่อาตมาจัดซื้อจากเงินบริจากของคุณโยมทั้งหลาย...

10
รูปที่ ๑ : ใบเสร็จรับเงิน จากการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
รูปที่ ๒ : อุปกรณ์การเรียนที่จะมอบให้นักเรียนสามเณรระดับชั้น ม.๑ และ ม.๓12
*** จากการมอบพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ***

จากการที่อาตมภาพได้เดินทางไปมอบพระบรมสารีริกธาตุให้คุณโยมหลายๆ ท่าน
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒) อาตมภาพก็ขอชื่นชมในความมานะ และ
อุตสาหะที่คุณโยมเดินทางมารับมอบพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตศรัทธา ที่จะนำ
พระบรมสารีริกธาตุไปบูชา คุณโยมบางท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัด เช่น
ชลบุรี สมุทรปรากร เป็นต้น เพื่อมารับพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะ อาตมาก็
ปลื้มใจมากๆ และก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกๆท่าน ที่เดินทาง
มารับพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้

นอกจากนี้คุณโยมทุกท่านก็ยังได้มีจิตเมตตา ร่วมบุญถวายทรัพย์ ปัจจัยต่างๆ
เพื่อจัดซื้อเครื่อง Printer และอุปกรณ์การเรียนการศึกษา สำหรับสามเณร
ที่จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดา จำนวนกว่า ๘๐ รูป โดยมียอดเงินร่วมบุญทั้งสิ้น
๑๔,๘๐๐ บาทถ้วน โดยได้จัดซื้อเป็นเครื่อง Printer Laserjet ๑ เครื่อง
และ Printer Inkjet ๑ เครื่อง (พร้อม Ink Tank) รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ
เช่น กระดาษ A4 จำนวน ๒๒ รีม, กระดาษ A3 จำนวน ๑ รีม, และอาตมา
จะได้จัดซื้อเพิ่มอีกในวันพรุ่งนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕) ได้แก่ ปากกา, ดินสอ,
ไม้บรรทัด, กบเหลาดินสอ, ดินสอสี, กระดาษปกรายงาน, เทปกาว ๒ หน้า,
แม็กเย็บกระดาษ, แล็กซีน, กาวน้ำใส, กรรไกร และมีดคัตเตอร์ เพื่อนำมาใช้
ในหน่วยงานสามเณรของวัดสุทธจินดาต่อไป และอาตมภาพก็ได้มอบสิ่งของ
ที่จัดซื้อมาให้แก่สามเณรณรงค์ชัย บุญมั่น (ประธานสามเณรวัดสุทธจินดา)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาตมภาพก็ขออำนวยพร ให้แด่คุณโยมทุกท่านที่รับพระบรมสารีริกธาตุไปแล้ว
ขอให้มีแต่ความสุข ความสวัสดี ความเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และ
ญาติพี่น้องคนใกล้ชิด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่มีอันตราย ไม่มีอุบัติเหตุ
ขออำนวยพร...

13
***ประกาศ***
อาตมภาพจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน นี้
เพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุไปมอบให้กับคุณโยมที่ได้นัดหมายอาตมภาพไว้
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒)

หากคุณโยมท่านใดประสงค์จะขอรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปสักการะบูชา
ก็โทรศัพท์มาแจ้งกับอาตมภาพได้นะ แจ้งล่วงหน้าอย่างช้าก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.
ของวันเสาร์ที่ ๒๒ เพื่อที่อาตมาจะได้จัดเตรียมพระบรมสารีริกธาตุไว้ล่วงหน้า

และก็ให้คุณโยมเดินทางมารับได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต ๒) ชั้นล่าง
ส่วนเวลาที่อาตมาจะเดินทางไปถึงหมอชิต ๒ นั้น อาตมภาพจะโทรแจ้งคุณโยม
ได้ทราบอีกทีนึง และคุณโยมสามารถโทรติดต่ออาตมภาพได้ที่ 082-4448270

15
อาตมภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (เอมแย้ม) จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะมอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๗ วรรณะสัณฐาน เพื่อให้ญาติโยมชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้นำไปสักการะบูชาที่บ้าน สถานที่ทำงาน ฯลฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๗ วรรณะสัณฐานนี้ อาตมภาพได้รับมาจากโยมอุปัฏฐาก ซึ่งนำมาจากสถูปเก่าที่พังลงจากประเทศอินเดีย และสถูปเก่าแก่จากทางภาคเหนือของประเทศไทย จากนั้นโยมอุปัฏฐากก็นำมามอบให้อาตมภาพ และอาตมภาพก็มีความประสงค์ที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมานี้ ให้สาธุชนชาวพุทธบริษัททั้งหลาย นำไปไว้สักการะบูชาสืบต่อไป

คุณโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปสักการะบูชา ก็โทรศัพท์ติดต่อมาที่อาตมภาพโดยตรงที่เบอร์ 082-4448270 เพื่อจะได้รับมอบต่อไป โดยไม่มีการการส่งทางไปรษณีย์เด้อ เพราะเป็นการไม่สมพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้า

หน้า: [1] 2
Access denied for user 'vayoclub_dhamma'@'localhost' to database 'vayoclub_manage'