Prayer > บทสวด คำถวายต่างๆ

คำถวายผ้า วัสสิกสาฎก ( ผ้าอาบน้ำฝน ) พร้อมคำแปล

(1/1)

บอร์ดธรรมะ:
คำถวายผ้า วัสสิกสาฎก ( ผ้าอาบน้ำฝน ) พร้อมคำแปล

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะโอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

แปล คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

หมายเหตุ :- ถ้าไม่มีเครื่องบริวารถวายพ่วงด้วย ก็ตัดคำบาลีว่า "สปริวารานิ" และคำแปลว่า "กับทั้งบริวาร" ออกเสียทุกแห่ง
ผ้าวัสสิกสาฎก คือ ผ้าอาบน้ำฝน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version