Prayer > บทสวด คำถวายต่างๆ

คำถวายผ้าอัจเจกจีวร พร้อมคำแปล

(1/1)

บอร์ดธรรมะ:
คำถวายผ้าอัจเจกจีวร พร้อมคำแปล

อิมานิ มะยัง ภันเต อัจเจกะจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ อัจเจกะจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

แปล คำถวายผ้าอัจเจกจีวร
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอัจเจกจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอัจเจกจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

ผ้าอัจเจกจีวร หมายถึง ผ้าจำนำพรรษาที่ทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำหนดเวลาปกติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version